Mieszczący się w Luksemburgu, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zajmuje się czuwaniem nad jednolitą interpretacją dyrektyw i praw we wszystkich państwach UE. Rozstrzyga spory prawne między rządami Unii a jej instytucjami. Trybunał rozpatruje także sprawy wnoszone przez organizacje, przedsiębiorstwa i osoby fizyczne, które uważają, że ich prawa zostały naruszone przez instytucje Unii Europejskiej. W skład tej instytucji wchodzą trzy sądy: Trybunał Sprawiedliwości, Sąd oraz Sąd do spraw Służby Publicznej.

Czym zajmuje się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej?

Skład Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

W skład Trybunału wchodzi 28 sędziów mianowanych przez poszczególne państwa członkowskie oraz 9 rzeczników generalnych. Kadencja w Trybunale trwa 6 lat i może zostać odnowiona. Decydują o tym rządy państw UE, które również między sobą dyskutują o rozważanych kandydaturach.

Rola i zadania Trybunału Sprawiedliwości

Podczas pracy w Trybunale Rzecznicy zajmują się wstępnym opiniowaniem spraw, które trafiają do Trybunału. Sędziowie, w żaden sposób nie związani wydanymi wcześniej opiniami, wydają wiążące wyroki.

Oto pięć najbardziej powszechnych rodzajów spraw, w których orzeka Trybunał Sprawiedliwości:

Wnioski o orzeczenia w trybie prejudycjalnym – Z wniosku sądu państwa członkowskiego Trybunał rozstrzyga jak interpretować dane zagadnienie z prawa UE.

Skargi o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom – są to skargi dotyczące niestosowania się do prawa UE przez rządy państw członkowskich.

Skargi o unieważnienie – dotyczą pojawiających się niekiedy w aktach prawnych sprzeczności z tym, co zostało uznane za wiążące w traktatach UE i prawach podstawowych.

Skargi na bezczynność – skargi wnoszone przeciw instytucjom UE, które rzekomo zaniechały działań w celu podjęcia decyzji od nich wymaganych.

Skargi bezpośrednie – wnoszone przez osoby fizyczne, przedsiębiorstwa lub organizacje przeciwko decyzjom lub działaniom podjętym przez UE.

Wyroki wydawane przez Trybunał mają znaczący wpływ na życie obywateli Unii Europejskiej. To dzięki sędziom tej instytucji i ich decyzjom powstają precedensy decydujące o takich interpretacjach prawa, które pozwalają np. na swobodny przepływ towarów i osób czy swobodę w świadczeniu usług w obrębie UE.

Trybunał Sprawiedliwości orzeka też w sprawach związanych z równym traktowaniem i prawami socjalnymi, tworząc klarowne interpretacje prawa europejskiego.


Powiązane wpisy