Polskim pracodawcom zaczyna brakować rąk do pracy, poszukują więc pracowników na Ukrainie, a także w bardziej odległych zakątkach świata. Kraje byłego Związku Radzieckiego, a nawet Filipiny to państwa poza Unią Europejską, z których do Polski przyjeżdżają pracownicy.

職場の仲間

Formalności potrzebne do zatrudnienia cudzoziemca spoza UE

Chcąc legalnie zatrudnić pracownika, pracodawca powinien uzyskać dla niego zezwolenie na pracę. W tym celu należy zgłosić się do wojewody lub powiatowego urzędu pracy, jeżeli ma to być praca sezonowa. Kolejnym krokiem jest wpis do ewidencji oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Ten wymóg dotyczy obywateli państw byłego ZSRR, czyli Mołdawii, Armenii, Gruzji, Białorusi, Rosji i Ukrainy. Zatrudniony cudzoziemiec musi mieć wizę do pracy lub inny tytuł pobytowy – może to być zezwolenie na pobyt stały lub czasowy.

Jak zatrudnić Ukraińca?

Ze względu na najmniejsze bariery językowe oraz możliwość uproszczonej procedury, najchętniej przedsiębiorcy poszukują Ukraińców. Podobnie, jak pozostali obywatele byłego ZSRR, mogą oni pracować na terenie naszego kraju bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Aby skorzystać z tej uproszczonej procedury, mogą wykonywać oni pracę przez 12 miesięcy następujących po sobie. Są zwolnieni z tzw. testu rynku pracy. Pracodawca nie ma obowiązku ubiegania się o zaświadczenie wydawane przez starostę o braku chętnych do danej pracy. Zatrudniający zobowiązany jest natomiast do poinformowania biura pracy o faktycznym podjęciu pracy przez Ukraińca. Podpisuje z cudzoziemcem umowę o pracę, którą wcześniej musi przetłumaczyć na zrozumiały dla niego język. Jeżeli po trzech miesiącach pracy na podstawie oświadczenia pracodawca chce zaproponować Ukraińcowi umowę na warunkach lepszych, bądź równych wcześniejszym, może złożyć do wojewody wniosek o zezwolenie na pracę. Wydawane jest ono w trybie uproszczonym. Do czasu jego uzyskania cudzoziemiec może pracować legalnie na dotychczasowym stanowisku.

Procedura zwykła

W przypadku cudzoziemców spoza 6 krajów byłego ZSRR, pracodawca, chcąc zatrudnić pracownika, zobowiązany jest do uzyskania opinii starosty o rynku pracy. W tym celu odwiedza biuro pracy. Gdy otrzyma zaświadczenie mówiące o tym, że brak jest pracowników gotowych do danej pracy, wówczas zgłasza się do urzędu wojewódzkiego, a konkretnie do wydziału ds. cudzoziemców. Urząd wojewódzki może zażądać potwierdzenia, że kandydat obcokrajowiec spełnia wszystkie wymogi dotyczące danego stanowiska. Zatrudnienie na umowę zlecenie wymaga pisemnej zgody pracownika. Każdy dokument musi zostać przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język cudzoziemca. Więcej informacji na temat zatrudnienia obcokrajowców znaleźć można na stronie: https://grupaeurocash.pl/blog/jak-zatrudnic-obcokrajowca-5-waznych-porad-dla-pracodawcow. Do legalnej pracy cudzoziemiec potrzebuje zezwolenia na pracę i wizę do pracy. Wiza turystyczna nie pozwala na zatrudnienie.
Chociaż procedury zatrudnienia pracownika-obcokrajowca wydają się skomplikowane, załatwienie ich nie jest trudne. Warunkiem jest skompletowanie wszystkich dokumentów i przetłumaczenie ich. Prawidłowo wypełnione wnioski to szansa, że w ciągu 3 miesięcy otrzyma się zezwolenie.