Kalkulator wynagrodzeń pozwala w prosty i szybki sposób obliczyć koszty zatrudnienia pracownika. Dzięki niemu można wyliczyć, jakie powinien odprowadzić podatki oraz składki przy danym wynagrodzeniu brutto. Dla pracodawcy to także przydatne narzędzie, które pozwala przeliczyć, jakie koszty poniesie podczas zatrudnienia pracowników. Jak zatem działa kalkulator i czy przydatny jest dla pracodawcy, jak i pracowników?

2292-min

Jak działa kalkulator wynagrodzeń?

Kalkulator umożliwia oszacowanie, jakie obciążenia oraz koszty poniesie pracodawca, zatrudniając pracowników na konkretną umowę, a także pozwala obliczyć składki ZUS oraz określić kwotę wynagrodzenia netto. Oprócz obliczenia wszystkich kosztów, kalkulator wynagrodzeń oszacowuje, jakie opłaty musi ponieść pracodawca.

Co uwzględnia kalkulator wynagrodzeń?

  • Wynagrodzenie brutto – wypłata, która zawiera wszystkie podatki oraz składki ZUS.
  • Wynagrodzenie netto – wynagrodzenie, które wypłacone jest pracownikowi po potrąceniu wszystkich składek oraz podatków.
  • Koszty uzyskania przychodu – poniesione koszty w celu osiągnięcia przychodów:

Podstawowe koszty wynoszą 111,25 zł. Z tytułu jednego stosunku pracy, stosunku służbowego, spółdzielczego, pracy nakładczej (gdy miejsce zamieszkania stałe lub czasowe pracownika to miejscowość, w której znajduje się zakład pracy)

Podwyższone koszty wynoszą 139,06 zł. Z tytułu jednego stosunku pracy, stosunku służbowego, spółdzielczego, pracy nakładczej (gdy miejsce zamieszkania stałe lub czasowego pracownika znajduje się poza miejscowość, w której położony jest zakład pracy), a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

  • Składki ZUS i podatki

– składka emerytalna: 9,76%
– składka rentowa: 1,5%
– składka chorobowa: 2,45%, na ubezpieczenie zdrowotne: 9%
– składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegające odliczeniu: 7,75%
– zaliczka na podatek: 18% lub 32%

  • Fundusz Pracy – składka na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy wymiaru składki.
  • Ulga podatkowa to kwota 46,33 zł pod warunkiem, że został złożony PIT-2.

Jakie koszty ponosi pracodawca?

Pracodawca ponosi określone koszty, gdy zatrudnia pracownika. Są one uzależnione od rodzaju umowy.

Koszty pracodawcy przy umowie o pracę

Składka

Kto ponosi opłatę?

Ubezpieczenie emerytalne

Opłacane po równo przez pracownika i pracodawcę w wysokości 9,76%.

Ubezpieczenie rentowe

1,5% opłaca pracownik w pensji brutto, a 6,5% pracodawca.

Ubezpieczenie wypadkowe

Opłacane w całości przez pracodawcę – 1,67% w zależności od branży, w której prowadzona jest działalność.

Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń

To koszty, które ponosi sam pracodawca. Odpowiednio 2,45% i 0,1%.

Umowa zlecenie – koszty pracodawcy

W przypadku umowy zlecenie wynagrodzenie brutto nie może być niższe niż minimalna stawka godzinowa. Jeśli pracownik pracuje jedynie na umowę zlecenie u danego pracodawcy, koszty są opłacane w podobnym systemie, co przy umowie o pracę. Sytuacja inaczej wygląda w przypadku, gdy pracownik pracuje gdzieś indziej jeszcze oraz jest uczniem lub studentem do 26. roku życia. Wówczas pracodawca opłaca wyłącznie koszty wynagrodzenia brutto, bez innych składek i podatków

Umowa o dzieło – koszty pracodawcy

Gdy pracodawca zatrudni osobę na podstawie umowy o dzieło, nie ponosi on żadnych kosztów. Umowa nie wymaga odprowadzania składek do ZUS-u. Jedynie pracodawca zobowiązany jest do wypłacenie ustalonej kwoty brutto za wykonanie jej. Wyjątkiem stanowi sytuacja, gdzie ubezpieczenie należy opłacić, gdy umowa zawierana jest ze swoim własnym pracodawcą lub wykonywana jest na rzecz tego pracodawcy.


Powiązane wpisy