Rada Unii Europejskiej jest głównym organem decyzyjnym UE i koordynatorem jej polityki. Wraz z Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską pełni rolę ustawodawcy. Swoją siedzibę ma w Brukseli, choć niektóre posiedzenia odbywają się także w Luksemburgu.

Rada Unii Europejskiej

Skład Rady Unii Europejskiej

W posiedzeniach Rady uczestniczą przedstawiciele każdego z 28 państw członkowskich w randze ministerialnej. Rada nie ma stałych członków, gdyż uczestnicy posiedzeń zmieniają się zależnie od tematu obrad. Dodatkowo, mają oni do pomocy ponad 150 organów przygotowawczych składających się z wysoko wyspecjalizowanych grup roboczych i komitetów. Najważniejszym z nich jest Komitet Stałych Przedstawicieli Rządów Państw Członkowskich przy Unii Europejskiej (tzw. Coreper).

Rada jest pojedynczym podmiotem prawnym, ale zbiera się w 10 różnych formacjach, zależnie od tematu, który ma omawiać – są to m.in. sprawy wewnętrzne, zatrudnienie, polityka społeczna, zdrowie i ochrona konsumentów czy środowisko.

Uprawnienia i rola Rady Unii Europejskiej

Rada kontroluje określone dziedziny polityki krajów należących do Unii Europejskiej: politykę gospodarczą i fiskalną oraz politykę zatrudnienia. To ona zajmuje się praktycznymi, jaki i prawnymi aspektami waluty euro czy rynków finansowych. Jest również odpowiedzialna, za monitoring polityki budżetowej krajów członkowskich i usprawnia unijne ramy fiskalne. Co roku, państwa członkowskie otrzymują od niej wytyczne i zalecenia (na podstawie wniosków Rady Europejskiej) dotyczące sytuacji zatrudnienia w Unii.

Zadania Rady Unii Europejskiej:

  • negocjowanie i przyjmowanie aktów ustawodawczych,
  • koordynacja Polityki Państw Członkowskich,
  • określanie i realizacja wspólnej unijnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa,
  • zawieranie umów międzynarodowych,
  • uchwalanie rocznego budżetu UE wraz z Parlamentem Europejskim.

Do zadań Rady UE należy także decyzja (na wniosek Komisji Europejskiej) o podpisaniu i zawarciu umowy między Unią Europejską, a organizacjami międzynarodowymi i państwami niebędącymi w Unii. Rada ma też ostateczny głos w sprawie ich finalizacji. Oprócz tego udziela Komisji mandatu na możliwość prowadzenia negocjacji w imieniu UE.

Przewodniczenie w Radzie Unii Europejskiej

Prezydencję w Radzie UE obejmuje rotacyjnie, co pół roku, inne państwo członkowskie i jest ono odpowiedzialne za przewodniczenie posiedzeniom na wszystkich szczeblach i formacjach. Obecnie to stanowisko zajmują Włochy. Nie należy jednak mylić prezydencji danego kraju w Radzie UE, z osobą przewodniczącego Rady Europejskiej.

Rada Unii Europejskiej pełni kluczową rolę w działaniach Unii, jako organ decyzyjny w wielu sprawach, takich jak polityka krajów członkowskich, umowy międzynarodowe czy przyjmowanie aktów ustawodawczych. Warto pamiętać, by nie mylić jej z instytucją Rady Europejskiej (zajmującą się priorytetami polityki UE) ani z Radą Europy, która nie jest organem Unii.


Powiązane wpisy