Świadectwo pracy to dokument, który pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi niezwłocznie po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy. W Kodeksie pracy jest napisane, kiedy pracodawca powinien wystawić dokument pracownikowi. W takim razie – ile ma na to czasu?

390256-PCBJXY-291-min

Termin wydania świadectwa pracy

Gdy doszło do rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, pracodawca ma obowiązek wydać niezwłocznie świadectwo pracy swojemu pracownikowi. Jest to istotna dokumentacja przebiegu zatrudnienia. Powinno zostać ono wydane w dniu, w którym nastąpiło do wygaśnięcia stosunku pracy. Gdy jednak pracodawca nie jest w stanie w tym dniu przekazać pracownikowi świadectwa, ma obowiązek wystawić oraz przekazać je w ciągu 7 dni od ustania stosunku pracy.
Art. 97. § 1. „W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Świadectwo pracy dotyczy okresu lub okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy”.

Świadectwo w pracy wydane w trakcie zatrudnienia

Pracodawca nie jest zobowiązany do wydania świadectwa pracy, jeśli w ciągu 7 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia okresu zatrudnienia zostaje nawiązany kolejny stosunek pracy z tym samym pracodawcą. W tym przypadku świadectwo pracy może zostać wystawione tylko i wyłącznie na wniosek pracownika (w formie papierowej lub elektronicznej).

Świadectwo pracy należy wydać dopiero po zakończeniu stosunku pracy i wskazać w jego treści okresy poprzedniego zatrudnienia terminowego.

Art. 97. § 2.1Pracownik może w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa. W razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje, w ciągu 7 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy”.

Co musi zawierać świadectwo pracy?

Świadectwo pracy powinno przede wszystkim zawierać wszelkie informacje dotyczące zatrudnienia, jego okresu, wymiaru etatu, rodzaj i warunki umowy, a także okoliczności rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Należy podać także uprawnienia pracownicze oraz uprawnienia ubezpieczenia społecznego. Co mu zawierać świadectwo pracy? Oto najpotrzebniejsze informacje:
• okres i rodzaj wykonywanej pracy,
• informacje dotyczące zajmowanego stanowiska, a także uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego,
• tryb rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy,
• na żądanie pracownika należy podać informacje o wysokości i składnikach wynagrodzenia, a także o uzyskanych kwalifikacjach,
• informacje o liczbie dni urlopu wypoczynkowego wykorzystanego przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, wykorzystania dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia, przewidzianego przepisami prawa pracy,
• okres korzystania z urlopu bezpłatnego, wykorzystaniu urlopu wychowawczego, ojcowskiego oraz rodzicielskiego
• okres, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
• liczbę dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie, zgodnie z Art. 92 Kodeksu pracy w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy (za okres niezdolności do pracy),
• okres nieskładkowych, które przypadały w okresie zatrudnienia i dotyczą świadectwa pracy z uwzględnieniem prawa do emerytury i renty,
• dane, które zostaną zamieszczane na prośbę pracownika.