O tym, kto wypłaca zasiłek chorobowy, decyduje wiek pracownika oraz to, jak długo przebywa na zwolnieniu lekarskim. Jego wysokość uzależniona jest od podstawy wymiaru zasiłku. Za ile zatem dni chorobowego płaci pracodawca?

1-min

Zwolnienie a wypłata wynagrodzenia

Okres niezdolności do pracy trwa łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego. Natomiast osoby, które ukończyły 50. rok życia, czas niezdolności trwa 14 dni. W obu przypadkach to właśnie pracodawca odpowiedzialny jest do wypłacenia wynagrodzenia chorobowego. Po przekroczeniu okresu wypłaty chorobowego przez pracodawcę odpowiednio od 34. lub 15. dnia niezdolności do pracy, pracownika obowiązuje zasiłek chorobowy. Zostaje on pokryty przez ZUS lub pracodawcę, ale tylko w przypadku, gdy stan osób zgłoszonych do ubezpieczenia w firmie przekracza 20.

Wysokość zasiłku chorobowego

Wysokość zasiłku chorobowego uzależniona jest powodem, dla którego wystąpiła niezdolność do wykonywania obowiązków zawodowych. Gdy choroba, która nie wymaga pobytu w szpitalu, a okres niezdolności wynosi 33 dni w ciągu roku lub 14 dni, gdy mowa o osobach, które ukończyły 50. rok życia – zasiłek wynosi 80% wynagrodzenia.
Jeśli niezdolność wynikła z powodu wypadku do pracy oraz z pracy lub spowodowana jest ciążą – zasiłek wynosi 100% wynagrodzenia. Taka sama sytuacja dotyczy dawców, którzy wykonują badania lekarskie przewidziane dla kandydatów na dawców oraz poddają się zabiegowi pobrania komórek, narządów i tkanek. Mowa jest o tym w Kodeksie pracy.

Art. 92. § 1. Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek:

  • 1) choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną – trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50. rok życia – trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego – pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu,
  • 2) wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby przypadającej w czasie ciąży – w okresie wskazanym w pkt 1 – pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia,
  • 3) poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów w okresie wskazanym w pkt 1 – pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia.

Wynagrodzenie za czas choroby wypłacane jest za każdy dzień trwającej niezdolności do pracy. Nie wliczają się w to dni wolne od pracy! Jego wysokość nie ulega także obniżeniu w przypadku ograniczenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.