Zwrot podatku z Niemiec

Każdy Polak pracujący w Niemczech powinien zainteresować się kwestią rozliczenia podatku w niemieckim Finanzamcie. Mimo, że nie wszyscy mają taki obowiązek, złożenie deklaracji może skutkować korzystnym zwrotem podatku. Kwota, którą można odzyskać zależy od wielu czynników. Warto się z nimi zapoznać! Sprawdź, czy wiesz co składa się na Twój zwrot podatku z Niemiec!

Rodzaj obowiązku podatkowego

Podatnicy w Niemczech dzielą się na dwie grupy – osoby z nieograniczonym i ograniczonym obowiązkiem podatkowym. Rodzaj obowiązku zależy głównie od tego, czy podatnik ma zameldowanie w Niemczech, jednak znaczenie ma również ilość dni przepracowanych na terenie Niemiec oraz wysokość dochodów światowych. Przy nieograniczonym obowiązku podatkowym, rozliczenie może być o wiele korzystniejsze dla podatnika. Na nieograniczony obowiązek kwalifikują się osoby, które posiadają miejsce zameldowania w Niemczech lub gdy ich czas pracy na terenie Niemiec był dłuższy niż 183 dni, a dochody uzyskane w innych krajach nie przekroczyły określonego progu dochodowego. Natomiast ograniczony obowiązek podatkowy dotyczy wszystkich osób niespełniających powyższych warunków. Wtedy kwota zwrotu może być znacznie niższa, ponieważ przywileje podatnika są ograniczone (np. nie ma możliwości rozliczenia z małżonkiem).

Rok, którego dotyczy rozliczenie

Na każdy rok podatkowy przewidziane są inne progi podatkowe. Dlatego nawet przy takich samych kwotach dochodu, wynik rozliczenia w Finanzamt może się różnić ze względu na rok, którego rozliczenie dotyczy. W przypadku pracy sezonowej w Niemczech, kluczowe znaczenie ma również kwota wolna od podatku, która w ostatnich latach przedstawia się następująco:

 •  8820 euro w 2017 roku
 • 8652 euro w 2016 roku
 • 8472 euro w 2015 roku
 • 8354 euro w 2014 roku

Jeśli podatnik nie przekroczy kwoty wolnej oraz posiada komplet dokumentów niezbędnych do rozliczenia (np. zaświadczenie UE/EOG), będzie mógł starać się o całkowity zwrot podatku z Niemiec. Kolejnym istotnym czynnikiem podczas rozliczenia jest próg dochodowy. Jego wysokość również jest zależna od roku podatkowego, w którym podatnik był zatrudniony w Niemczech. Na korzystniejsze rozliczenie można liczyć, jeśli kwota dochodu w innych krajach nie przekracza progu dochodowego. Obecnie, dla 2017 roku próg wynosi 4410 € przy rozliczeniu indywidualnym oraz 8820 € przy rozliczeniu wspólnym. Przykładowo, jeśli podatnik pracował w Niemczech w 2017 roku przez okres trzech miesięcy, a jego dochody w Polsce wyniosły  20 000 zł (4587 €), próg dochodowy został przekroczony. W takiej sytuacji istnieje możliwość, że podatnik będzie miał ograniczony obowiązek podatkowy i uzyska niższy zwrot podatku. Jeśli w tej samej sytuacji, dochody z Polski byłyby niższe i wyniosłyby 19 000 zł (4357 €), kwota 4410 € nie zostałaby przekroczona i podatnik mógłby dokonać rozliczenia jako niemiecki rezydent (na nieograniczonym obowiązku podatkowym).

Zwrot podatku z Niemiec
Rozliczenie wspólne z małżonkiem

Jeśli podatnik ma wysokie zarobki w Niemczech, bardzo popularnym sposobem na podniesienie kwoty zwrotu jest rozliczenie wspólnie z małżonkiem. Aby skorzystać z takiej formy rozliczenia, należy spełnić następujące warunki:

 • wspólne dochody małżonków (spoza Niemiec) nie mogą przekraczać progu dochodowego, odpowiedniego dla rozliczanego roku
 • małżonkowie nie mogą mieć rozdzielności majątkowe
 • związek małżeński powinien trwać co najmniej jeden dzień w roku, którego dotyczy rozliczenie

Rozliczenie wspólne jest stosowane głównie wśród osób posiadających III klasę podatkową, ponieważ często pomaga uniknąć niedopłaty podatku i może zwiększyć zwrot o średnio 732 €.

Ulgi i odliczenia

W sytuacji, gdy niemieckie zarobki przekroczyły kwotę wolną od podatku i nie ma możliwości zastosowania rozliczenia wspólnego lub po jego zastosowaniu podatnikowi nie przysługuje jeszcze pełny zwrot, można zastosować dodatkowe diety lub ulgi. Prawo do naliczenia ulgi jest zależne do sytuacji życiowej podatnika. Najbardziej popularne ulgi i odliczenia to:

 • ulga z tytułu prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego
 • ulga na dzieci
 • odliczenie kosztów dojazdów do pracy
 • odliczenie kosztów leczenia

Podatnik, który korzysta z ulgi powinien posiadać dokument udowadniający prawo do jej naliczenia. W przypadku dojazdów do pracy są to rachunki lub bilety zbierane zarówno w podróżach z Polski do Niemiec, jak i między miejscem pracy a zamieszkania. Dodatkowo, odliczenie kosztów dojazdów w niektórych przypadkach jest możliwe jedynie na podstawie informacji na temat adresów zamieszkania (w Polsce i w Niemczech) oraz adresu pracodawcy. Doliczenie dodatkowych ulg i diet może podnieść wysokość zwrotu o nawet 656 euro, dlatego warto podczas zatrudnienia w Niemczech zbierać wszelkie dokumenty poświadczające koszty poniesione w związku z wykonywaniem tam pracy.

Świadczenia socjalne

Wszelkiego typu zasiłki pobierane w Niemczech mogą natomiast wpłynąć na zmniejszenie kwoty zwrotu. Większość świadczeń nie jest opodatkowana, jednak nadal są uznawane za dochód, dlatego ich wysokość może wpłynąć na przekroczenie progu dochodowego lub kwoty wolnej od podatku. Przykładowo, jeśli podatnik zarobił w Niemczech 8000 € i zapłacił 420 € podatku, odzyska całość tej kwoty. Jednak jeśli w danym roku pobierałby zasiłek chorobowy, który łącznie wyniósłby 2000 €, zostałby on również doliczony do dochodu. Wtedy łączna suma dochodów wyniosłaby 10 000 €, czyli kwota wolna od podatku (w 2017 roku to 8820 €), zostałaby przekroczona. Wtedy Finanzamt wypłaciłby jedynie zwrot nadpłaconego podatku. Jak pokazują powyższe przykłady, wynik niemieckiego rozliczenia zależy od wielu czynników i w większości przypadków trudno przeprowadzić dokładną kalkulację na podstawie samej karty podatkowej (Lohnsteuerbescheinigung). Często zdarza się, że podatnicy o takiej samej historii zatrudnienia, otrzymują zupełnie inne decyzje podatkowe, ponieważ ich sytuacja życiowa się różni. Aby uzyskać jak najwyższy zwrot podatku z Niemiec warto zbierać wszystkie dokumenty oraz zapisywać informacje, które mogą korzystnie wpłynąć na wynik rozliczenia. Należy jednak pamiętać, że podczas rozliczenia nie ma możliwości wnioskowania o wyższą kwotę zwrotu niż kwota, która została zapłacona do urzędu. Aby prawidłowo obliczyć kwotę rozliczenia i uzyskać najwyższy możliwy zwrot podatku, konieczna jest dokładna analiza sytuacji podatkowej. Zachęcamy do wypełnienia formularza na poniższej stronie, a wszystkie istotne informacje przekaże Państwu telefonicznie przedstawiciel naszej firmy partnerskiej – Euro-tax.pl